PZT USA

PZT USA

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT THAILAND

PZT THAILAND

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
HILUX THAILAND

HILUX THAILAND

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER RODO

SUPER RODO

VI SINH DẠNG VIÊN THẾ HỆ MỚI TẨY SẠCH ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI, ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH EMS VÀ LOẠI TRỪ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SANTAFE USA

SANTAFE USA

XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
EDTA THIO 2X

EDTA THIO 2X

KHỪ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
PZT

PZT

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
PZT 8800

PZT 8800

VI SINH DẠNG BÀO TỬ 2 IN 1 LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PZT NO2

PZT NO2

CHUYÊN GIA KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, GIẢI QUYẾT NO2 BẰNG CÁCH CHUYỂN HÓA NO2 THÀNH NO3
Liên hệ0đ
PZT VIP

PZT VIP

VI SINH DẠNG BÀO TỬ, TẨY SẠCH ĐÁY AO NHANH CHÓNG, KHỬ MÙI HÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT AQUA

PZT AQUA

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG HỢP NƯỚC ĐỤC, NHIỀU CHẤT LƠ LỬNG, THỨC ĂN DƯ THỪA, TẢO TÀN, MÀU NƯỚC XẤU
Liên hệ0đ
PZT DIGESTER

PZT DIGESTER

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2, NO3 VÀ BÙN ĐEN THỨC ĂN DƯ THỪA, PHÂN TÔM, XÁC TẢO, RONG, MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

GIẢI PHÁP MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC H2S, MÙI TRỨNG THỐI Ở ĐÁY AO ĐEN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO ĐEN
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

VI SINH BÀO TỬ CHUYÊN GIA XỬ LÝ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
MUSASHI

MUSASHI

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ECOBOOST

ECOBOOST

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT, LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
A500 AMERIA

A500 AMERIA

MEN VI SINH DẠNG HẠT THẾ HỆ MỚI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT USA (AQUACULTURE)

BZT USA (AQUACULTURE)

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY HẠI TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
TZT COLOR

TZT COLOR

SIÊU KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG DẠNG ION THẾ HỆ MỚI TẠO MÀU TRÀ CHO NƯỚC AO NUÔI KHÓ GÂY MÀU, HIỆU QUẢ GIỮ MÀU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI & NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN TẢO ĐÁY
Liên hệ0đ
BZT DIGESTER

BZT DIGESTER

VI SINH BÀO TỬ TẨY SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
BZT BIO

BZT BIO

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT AQUA

BZT AQUA

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC: XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC VÀ ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT NH3

BZT NH3

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI KHỬ MÙI HÔI, LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT AUDI (AQUACULTURE)

BZT AUDI (AQUACULTURE)

ENZYME THẾ HỆ MỚI NHANH CHÓNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT & TRÁNH HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ