DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ

BIO CHIP

Liên hệ0đ

LINEBAC

Liên hệ0đ

YUCCA C

Liên hệ0đ
OXYDOL 8000

OXYDOL 8000

TIÊU DIỆT TẢO LAM, ROI ĐỎ VÀ XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ TÔM BỊ ĐỐM ĐEN, TẢO ĐỘC & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
ZINBAC

ZINBAC

ENZYME THẾ HỆ MỚI, PHÂN HỦY HÓA CHẤT ĐỘC HẠI LÀM SẠCH ĐÁY AO & KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUBARU

SUBARU

CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI & ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

GIẢM ĐỘ PHÈN, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI VÀ MAU CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
EDT USA

EDT USA

VI SINH THẾ HỆ MỚI PHÂN HỦY HÓA CHẤT ĐỘC HẠI KIM LOẠI NẶNG, KHỬ PHÈN & LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ

BZT AUDI

Liên hệ0đ
SUPER BS

SUPER BS

GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

GIẢI PHÁP MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC, NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO CÓ HẠI MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA TẢO ĐỎ, TẢO XANH, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG VÀ CÁC TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
868

868

GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BỆNH ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, CỤT CHÂN BƠI, ĐEN MANG, ĐỎ MANG, ĐEN MANG
Liên hệ0đ
HERCAT 120

HERCAT 120

LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC NHƯ NH3, H2S, NO2, BÙN ĐEN, PHÂN TÔM, CÁ, XÁC TẢO, RONG & MÙI HÔI ĐÁY AO
Liên hệ0đ
YUCCA USA

YUCCA USA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
KC CONC

KC CONC

DIỆT TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ, VI KHUẨN, VIRUS VÀ CÁC BỆNH DO VIBRIO PHÁT SÁNG GÂY RA
Liên hệ0đ
YUCCA USA

YUCCA USA

SIÊU YUCCA THẾ HỆ MỚI HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
BZT VIP

BZT VIP

CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM SẠCH ĐÁY AO KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S & GIẢM MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
TOP GREEN

TOP GREEN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ

ZUKA C USA

Liên hệ0đ