ZEO BACILLUS MIX

ZEO BACILLUS MIX

VI SINH DẠNG VIÊN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, NO2 GIẢM MÙI HÔI, GIẢM NHẦY NHỚT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PZT

PZT

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PZT NEWYORK

PZT NEWYORK

VI SINH DẠNG BÀO TỬ, LÀM SẠCH ĐÁY AO VÀ GIẢM LƯỢNG BÙN ĐÁY
Liên hệ0đ
PZT 8800

PZT 8800

VI SINH DẠNG BÀO TỬ 2 IN 1 LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PZT ENZYME

PZT ENZYME

VI SINH BÀO TỬ PHÂN HỦY CÁC LOẠI CHẤT THẢI, PHÂN TÔM, VỎ TÔM, XÁC TẢO CHẾT LẮNG TỤ Ở ĐÁY AO & LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
PZT NO2

PZT NO2

CHUYÊN GIA KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, GIẢI QUYẾT NO2 BẰNG CÁCH CHUYỂN HÓA NO2 THÀNH NO3
Liên hệ0đ
PZT AMERICA

PZT AMERICA

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO VÀ HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PZT USA

PZT USA

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, ỖN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI VÀ GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT GOLD

PZT GOLD

VI SINH DẠNG BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, GIẢM MÙI HÔI VÀ LOẠI BỎ CÁC KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
PZT VIP

PZT VIP

VI SINH DẠNG BÀO TỬ, TẨY SẠCH ĐÁY AO NHANH CHÓNG, KHỬ MÙI HÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT AQUA

PZT AQUA

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG HỢP NƯỚC ĐỤC, NHIỀU CHẤT LƠ LỬNG, THỨC ĂN DƯ THỪA, TẢO TÀN, MÀU NƯỚC XẤU
Liên hệ0đ
PZT DIGESTER

PZT DIGESTER

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2, NO3 VÀ BÙN ĐEN THỨC ĂN DƯ THỪA, PHÂN TÔM, XÁC TẢO, RONG, MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

GIẢI PHÁP MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC H2S, MÙI TRỨNG THỐI Ở ĐÁY AO ĐEN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO ĐEN
Liên hệ0đ
AQUAPLUS

AQUAPLUS

GIẢI PHÁP MỚI VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG HỢP NƯỚC ĐỤC, NHIỀU CHẤT LƠ LỬNG, THỨC ĂN DƯ THỪA, TẢO TÀN, MÀU NƯỚC XẤU
Liên hệ0đ
CRV

CRV

VI SINH BÀO TỬ XỬ LÝ Ô NHIỄM ĐÁY AO NUÔI & HẤP THU KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
VESTA

VESTA

VI SINH BÀO TỬ CHUYÊN XỬ LÝ NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

VI SINH BÀO TỬ CHUYÊN GIA XỬ LÝ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
ROBO USA

ROBO USA

VI SINH BÀO TỬ KHỬ KHÍ ĐỘC NHANH CHÓNG & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
TZT USA

TZT USA

GIẢM LƯỢNG BÙN ĐÁY & CẢI TẠO SẠCH BÙN ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PLT

PLT

GÂY MÀU NƯỚC AO NUÔI & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PRIUS

PRIUS

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC, BÙN ĐEN, THỨC ĂN DƯ THỪA, PHÂN TÔM, XÁC TẢO, RONG & MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
Z1000

Z1000

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, LÀM SẠCH NƯỚC TẨY SẠCH ĐÁY AO NUÔI & GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
NITRO

NITRO

VI SINH THẾ HỆ MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BENTHOSS

BENTHOSS

GÂY MÀU NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC & PHÂN HỦY CÁC CHẤT DƯ THỪA TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ