R9

R9

MEN VI SINH DẠNG HẠT TẨY ĐÁY AO KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
868

868

GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BỆNH ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, CỤT CHÂN BƠI, ĐEN MANG, ĐỎ MANG, ĐEN MANG
Liên hệ0đ
ECOBAC EM

ECOBAC EM

SIÊU VI SINH CÔ ĐẶC THẾ HỆ MỚI TĂNG SINH KHỐI, DUY TRÌ MẬT ĐỘ VI SINH ỔN ĐỊNH, TIẾT KIỆM GIÁ THÀNH & HIỆU QUẢ CAO
Liên hệ0đ
TOP GREEN

TOP GREEN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
BIO CHIP

BIO CHIP

ENZYME ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI PHÒNG BỆNH CHO TÔM SUỐT VỤ NUÔI KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT, HIỆU QUẢ NHANH
Liên hệ0đ
SUPER BS

SUPER BS

GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
TZT EM

TZT EM

EM GỐC ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC AO NUÔI, XỬ LÝ NƯỚC AO BỊ NHỚT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

GIẢI PHÁP MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ CÁC LOẠI TẢO CÓ HẠI MÀ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐÊN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT

BZT

CHẾ PHẨM SINH HỌC KHỬ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUABIO S

AQUABIO S

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH NHỚT BẠT & GÂY MÀU NƯỚC CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
DRT 9S

DRT 9S

SIÊU ENZYME THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, TẢO LAM, TẢO NÂU VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
BZT AUDI (AQUACULTURE)

BZT AUDI (AQUACULTURE)

ENZYME THẾ HỆ MỚI NHANH CHÓNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT & TRÁNH HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
HERCAT 120

HERCAT 120

VI SINH ĐẶC BIỆT LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC NHƯ NH3, H2S, NO2, BÙN ĐEN, PHÂN TÔM, CÁ, XÁC TẢO, RONG & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BZT GOLD (WASTE DIGESTER)

BZT GOLD (WASTE DIGESTER)

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 VÀ TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT SUPER

BZT SUPER

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT, KHỬ MÙI HÔI, HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & TẨY SẠCH ĐÁY AO HIỆU QUẢ NHANH TRONG 24H
Liên hệ0đ
BZT NH3

BZT NH3

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI KHỬ MÙI HÔI, LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT POND

BZT POND

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1, LÀM SẠCH NƯỚC KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
Z4 USA

Z4 USA

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
DRT Q60

DRT Q60

MEN VI SINH DẠNG HẠT SIÊU CẤP, LÀM SẠCH ĐÁY AO, BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO, GIẢM NH3, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, VÀ PHÂN HỦY NHANH CÁC CHẤT BÃ DƯỚI ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BZT 8800 (WASTE DIGESTER)

BZT 8800 (WASTE DIGESTER)

LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI VÀ HẤP THỤ KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
BZT AQUA

BZT AQUA

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC: XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC VÀ ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ