DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ

BIO CHIP

Liên hệ0đ
ZINBAC

ZINBAC

ENZYME THẾ HỆ MỚI, PHÂN HỦY HÓA CHẤT ĐỘC HẠI LÀM SẠCH ĐÁY AO & KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUBARU

SUBARU

CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI & ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH
Liên hệ0đ
EDT USA

EDT USA

VI SINH THẾ HỆ MỚI PHÂN HỦY HÓA CHẤT ĐỘC HẠI KIM LOẠI NẶNG, KHỬ PHÈN & LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ

BZT AUDI

Liên hệ0đ
SUPER BS

SUPER BS

GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

GIẢI PHÁP MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC, NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO CÓ HẠI MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA TẢO ĐỎ, TẢO XANH, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG VÀ CÁC TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
868

868

GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BỆNH ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, CỤT CHÂN BƠI, ĐEN MANG, ĐỎ MANG, ĐEN MANG
Liên hệ0đ
HERCAT 120

HERCAT 120

LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC NHƯ NH3, H2S, NO2, BÙN ĐEN, PHÂN TÔM, CÁ, XÁC TẢO, RONG & MÙI HÔI ĐÁY AO
Liên hệ0đ
YUCCA USA

YUCCA USA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
YUCCA USA

YUCCA USA

SIÊU YUCCA THẾ HỆ MỚI HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
BZT VIP

BZT VIP

CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM SẠCH ĐÁY AO KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S & GIẢM MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
TOP GREEN

TOP GREEN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ

ZUKA C USA

Liên hệ0đ
ATB USA

ATB USA

VI SINH LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
BZT GOLD (WASTE DIGESTER)

BZT GOLD (WASTE DIGESTER)

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 VÀ TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BIO GREEN

BIO GREEN

LÀM SẠCH NƯỚC, GIẢM ĐỘ ĐỤC, MÙI HÔI CỦA AO NUÔI & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BIO CL

BIO CL

SIÊU VI SINH THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, CHẤT THẢI, KHỬ MÙI HÔI ĐÁY AO & CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC: NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
BZT SUPER

BZT SUPER

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT, KHỬ MÙI HÔI, HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & TẨY SẠCH ĐÁY AO HIỆU QUẢ NHANH TRONG 24H
Liên hệ0đ